Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde ziyaretçi bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Kurumumuz web adresinde (tika-wp.dev.kultur.gov.tr) aşağıda belirtilen hususlar uygulamaktadır.

 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Türkiye’nin temel hedefleri korunarak, yardıma ihtiyacı olan ülkeler ile işbirliği ve yardım projeleri düzenlemek, Türkiye’yle işbirliği yapan ülkelerin kalkınma ve ihtiyaç hedeflerine göre yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek, yardım edilen ülkelerin pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, Türkiye’yle işbirliği yapan ülkelerin arz ve taleplerinin düzenlenmesine destek olmak, gelişmekte olan ülkeler ile birlikte ticari, finansal, teknolojik, eğitim gibi farklı konularda birlik oluşturmak, planlanan proje ve programlar hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Türk Kültür Merkezleri aracılığı ile yardım edilecek ülkelere eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin planlanması gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Kamu Kurumu, anlaşmalı kurumlar gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 • Kişisel veriler Firmamız tarafından; yukarıda belirtilen faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Kurum’un yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Kurum bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Kurum’a ait veya Firma tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.
 • Kurumumuz web sitesi üzerinden, iletişim formunun (hizmet/talep ile ilgili yorum ve sorulara ilişkin) doldurulmasına yönelik bilgileriniz alınmaktadır.
 • Kurumumuz, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Kurum, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 • Kurum web sitesi üzerinden iletişim formu ile talep edilen kişilere ait her türlü kişisel bilgi, kişi onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca kişi bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda kişi bilgileri paylaşılabilecektir.
 • Kurumumuza web sitesi üzerinden iletilmiş bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Kurumumuz sistem ve internet alt yapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • Kurumumuz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Kurumun gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Kurumumuz, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız TİKA’nın talimatları doğrultusunda, TİKA ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
 • Kurumumuz web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Kurumumuz sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Kurumumuz sorumluluk üstlenemez.
 • Kurumumuz web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na aittir. Kurumumuz web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Kurumumuzda saklıdır.
 • KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Kurum üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Kurum tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na bizzat başvuru yaparak, “Gazi Mustafa Kemal Blv. No:140, Anadolu Meydanı, PK:06570 Çankaya/Ankara” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya [tika@hs01.kep.tr] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurum ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Kurumumuz web sitesine ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Kurumumuz bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.