Duyurular

08 Mayıs 2015

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

I. GENEL 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 20 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 13 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak olup, 20 Mayıs 2015 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir. 

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" uygulanır. 

Yabancı dil sınavı 22 Mayıs 2015 tarihinde, mülakat sınavı 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

II. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak, 

2.       a) 1. gruptan başvuru yapacak adaylar için Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça dillerinin herhangi birinden,  

b) 2. gruptan başvuru yapacak adaylar için Farsça’dan,  

c) 3., 4., 5. ve 6. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden, 

2013 ve 2014 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2015 yılı İlkbahar dönemi (YDS)  Yabancı Dil Sınavlarından 1. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde, diğer gruplardan başvuran adaylar için (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz. 

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak, 

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Başkanlıkça tasdik edilebilecektir.) 

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,    

 

 Gruplar  Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar
1. Grup

Arapça(2)

Fransızca(2)

İspanyolca(2)

Portekizce(1)

Rusça(1)

– İlgili dillerin Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

– İlgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak,

– İlgili dillerin öğretim dili olarak okutulduğu orta öğretim kurumlarından mezun olup lisans mezunu olmak, şartlarından birini sağlayabilen adaylar

– Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak

 2. Grup 1

Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– Türk Dili ve Edebiyatı,

– Çağdaş Türk Lehçeleri  

Bölümlerinden birinden mezun olmak. 

 – TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.

3. Grup 7

Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– İktisat,  

– İşletme,  

– Kamu Yönetimi,  

– Uluslararası İlişkiler,  

– Siyaset Bilimi,  

– Maliye  

Bölümlerinin birinden mezun olmak

 – İşletme Mezunları için Bankacılık veya Yerel Kalkınma, Kırsal Kalkınma veya Kobiler ve Girişimcilik konularında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak.

– Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi mezunları için Ortadoğu ve Afrika çalışmaları alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak veya TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.

– İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye bölümü mezunları için; yurtdıŞında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere incelemearaştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak, TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.

4. Grup 1

Üniversitelerin 4 (dört) yıllık  

– İktisat,  

– İşletme,  

– Maliye,  

– Kamu Yönetimi,  

– Muhasebe  

Bölümlerinin birinden mezun olmak 

– Muhasebe alanında 2 yıllık tecrübe sahibi olmak.

5. Grup 1

Üniversitelerin;

– Bilgi ve Belge Yönetimi,

– Kütüphanecilik,

– Arşivcilik,

– Dokümantasyon-Enformasyon 

Bölümlerinin birinden mezun olmak.

– Tercihen Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

6. Grup 2

– Üniversitelerin Sosyoloji Bölümünden mezun olmak,  

– Üniversitelerin Sosyal Antropoloji Bölümünden mezun olmak,  

– Sosyoloji disiplinlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

– Sosyal Antropoloji Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

Şartlarından birini sağlayabilen adaylar. 

– En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.  

– Tercihen Roman dili ve kültürü üzerine araştırma yapmış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış, yayın yapmış olmak.  

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 20 Mayıs 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru için istenen belgeler: 

a) Başkanlıktan veya tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,      

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi), 

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin, YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.) 

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği, 

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge, 

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,  

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,   

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, 

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf, 

h ) tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.  

Mülakat sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 22 Mayıs 2015 Cuma günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. Başkanlıkça yapılan yabancı dil sınavından 1. gruptan başvuranlar için 80 ve üzeri puan alanlar, diğer gruplardan başvuranlar için 70 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. 

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Mülakat Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.  

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN 

Mülakat sınavı Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru Şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday mülakat sınavını kazanmış kabul edilecektir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Mülakat sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır. 

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları” uygulanır. 

 

BAŞVURU TARİHLERİ  13-20 Mayıs 2015
YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI  21 Mayıs 2015
YABANCI DİL SINAVI  22 Mayıs 2015
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI  23 Mayıs 2015
MÜLAKAT SINAVI  25-29 Mayıs 2015

Sonraki Haber

TİKA’dan Meksika’da 8 Kliniğe Tıbbi Ekipman Desteği

TİKA’dan Meksika’da 8 Kliniğe Tıbbi Ekipman Desteği