Duyurular

22 Aralık 2022

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 15 adet personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Başkanlığımızca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

A- Genel Şartlar

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 • Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Başvurunun son günü olan 30/12/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Tüm pozisyonlar için 2022 yılı KPSS(B) sınavına girmiş ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden,  ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B- Özel Şartlar

POZİSYON UNVANI: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP3 Lisans

ARANAN NİTELİKLER: 

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) 170 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

h)Aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde (boy ve kilo bilgilerinin raporda yer alması gerekmektedir.) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

(Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;
Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;
Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,
Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.) 

POZİSYON UNVANI: : Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94
ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: : Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94
ARANAN NİTELİKLER: 

a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 1

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:
a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. 

c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

d) İstenilen sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.

e) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 2

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

POZİSYON UNVANI: Teknisyen (Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 1

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

ARANAN NİTELİKLER:

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

1- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 23/12/2022 – 30/12/2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar 2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) adedi için başvuru yapabilecektir.

2- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adayların diplomaları ile Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, adaylar tarafından sisteme yüklenecektir.)

2)   Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

 a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, açıklanan asil sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve asil sayısı kadar yedek aday listesi Başkanlığımız internet sitesinde (tika-wp.dev.kultur.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- BİLGİ ALMA

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,  0(312) 939 7070 -72 – 74 – 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir.

 

 

Sonraki Haber

TİKA Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişimine Destek Veriyor

TİKA Azerbaycan’da Sivil Toplumun Gelişimine Destek Veriyor