Duyurular

20 Nisan 2012

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam'ın Da Aralarında Olduğu Heyet ile Birlikte 13. Unctad Toplantısına Katılmak Üzere Katar Emirliği'ne Gitti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Genel Kurulu’nun ticaret ve kalkınma alanındaki temel organıdır. UNCTAD, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde iktisadi büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak ana amacıyla, 1964 yılında Cenevre’de daimi, hükümetler arası bir organ olarak kurulmuştur.

Konferansın başlıca amaçları:

  • Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek üzere uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemek,
  • Uluslararası ticarete ilişkin ilkeler ve politikalar saptamak,
  • BM’ye bağlı diğer ekonomik kuruluşların ekonomik kalkınma ve uluslararası ticarete ilişkin çabalarında koordinasyon sağlamaya çalışmak,
  • Uluslararası ticaretle ilgili çok taraflı anlaşmalar yapılmasını sağlamak

olarak sıralanabilir.

UNCTAD’ın bu amaçlar doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, aşağıda takdim edilen 3 ana modalite altında sınıflandırılmaktadır:

1. Konsensüs inşası amacına yönelik olarak; uzmanların iştirak ettiği tartışmalar ve deneyim alışverişleri ile desteklenen hükümetler arası görüşmelere ortam sağlaması,

2. Hükümet temsilcileri ve uzmanlar arasındaki tartışmalarda kullanılmak üzere araştırmalar ve politika analizleri gerçekleştirilmesi ve veri toplanması,

3. En az gelişmiş ülkeler ve geçiş ekonomilerinin ihtiyaçları başta olmak üzere, kalkınmakta olan ülkelerin spesifik ihtiyaçlarına göre hazırlanmış teknik yardım faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

UNCTAD’ın başlıca faaliyet alanları ve bunların alt başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri
– Dünya ekonomisindeki (güney – güney ticaretinin son dönemdeki yükselişi gibi) genel yönelim ve beklentilerin tanımlanması.
– Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınma sorunlarının çözümlerinin belirlenmesi.
– Uluslararası yardımların ve kalkınmayı teşvik eden diğer çabaların en az gelişmiş ülkelere etkilerinin analiz edilmesi.
– Kalkınmakta olan ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına yardım edilmesi.

2. Mal ve Hizmetlerin Ticareti
– Kalkınmakta olan ülkelere, yürüttükleri ticaret müzakerelerinin her alanında yardım edilmesi.
– Rekabet yasa ve politikalarının kalkınmaya etkilerinin analiz edilmesi.
– İklim değişikliği ve bio-çeşitliliğin korunması gibi çevre konularının ticaret ve kalkınma politikalarına dâhil edilmesinin teşviki.

3. Hammaddeler
– Hammadde piyasasını etkileyen faktörlerin incelenmesi.
– Kalkınmakta olan ülkelerin sürdürülebilir hammadde ihracatı gerçekleştirme çabalarının desteklenmesi.
– Hammaddeye bağımlı ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmeleri konusunda desteklenmesi.


4. Yatırım ve Girişimlerin Geliştirmesi
– Yabancı doğrudan yatırım trendlerinin ve bunların kalkınmaya etkilerinin analiz edilmesi.
– Ülkelere, uluslararası yatırım anlaşmalarına iştirak etmekleri yönünde destek verilmesi.
– Yatırım politika değerlendirmeleri, kılavuzları ve eğitimler yoluyla, hükümetlere kendi yatırım politikaları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi.
– KOBİ’lerin oluşturulması ve büyütülmesine destek verilmesi.
– Uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulması ve izlenmesi konusunda ülkelere destek verilmesi.

5. Ticaret Lojistiği ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
– Kalkınmakta olan ülkelere nakliye ve ticaretin kolaylaştırılması konusundaki zorluklar ve imkânlarla ilgili çalışmalarda destek verilmesi.
– Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin reformlar ve gümrük otomasyonu konusunda teknik yardım sağlanması.
– Denize erişimi olmayan ve transit konuma sahip kalkınmakta olan ülkelerle transit nakliye sistemleri konusunda işbirlikleri geliştirilmesi.
– Deniz nakliyesi ve sürdürülebilir nakliye ile ilgili araştırmalar gerçekleştirilmesi.
– Nakliyeye ilişkin yasal düzenlemeler.
– Başta en az gelişmiş ülkeler için olmak üzere, uluslararası ticaretin bütün alanlarına yönelik eğitim ağları oluşturulması ve eğitimler düzenlenmesi.

194 üyeli oluşumun en yetkili birimi konferanstır. Konferans, dört yılda bir bakan düzeyinde, uygulanacak başlıca politikaları tespit etmek ve çalışma programına karar vermek üzere toplanmaktadır. 1964 yılından bu yana toplanan Konferans’ın 13. toplantısı, 21 – 26 Nisan 2012 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecektir.

Sonraki Haber

Kenya'da Gıda Güvenliği Sorununun Yaşandığı Bölgelere Gıda Dağıtımı

Kenya'da Gıda Güvenliği Sorununun Yaşandığı Bölgelere Gıda Dağıtımı