Duyurular

28 Ekim 2015

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 20 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 02.11.2015 tarihinde başlayacak olup, 06.11.2015 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" uygulanır.

Yabancı dil sınavı 12.11.2015 tarihinde daha sonra ilan edilecek yerde, giriş sınavı 16.11.2015-20.11.2015 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 164 Tandoğan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 1. gruptan başvuru yapacak adaylar için Fransızca, Arapça, Portekizce dillerinin herhangi birinden,

2) 2., gruplardan başvuru yapacak adaylar için Fransızca’dan,

3) 3., 4.,5.,6. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden,

2014 – 2015 yılları İlkbahar, Sonbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (80 Puan) olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki şartları taşıyor olmak,

Gruplar

Adet

Başvurabilecek Mezuniyet Alanı

Özel Şartlar

   1. Grup

Arapça

(1)

Fransızca (1)

Portekizce

(1)

 • Arapça ve Fransızca için Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya bu dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak,
 • Portekizce için 4 yıllık fakülte mezunu olmak

Şartlarından birini sağlayabilen adaylar

 • Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak

 

 

 

   2. Grup

 

   1

 • Hukuk Fakültesi  mezunu olmak
 • En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

    3. Grup

   2

 • Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • İletişim ve medya sektöründe en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim,  grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.

    4. Grup

   9

 • Üniversitelerin 4 (dört) yıllık
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Kamu Yönetimi,
 • Uluslararası İlişkiler,
 • Siyaset Bilimi,
 • Maliye

Bölümlerinin birinden mezun olmak

 • TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak veya Yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak,

    5. Grup

   3

 • Üniversitelerin 4 (dört) yıllık
 • İktisat,
 • İşletme,
 • Maliye,
 • Muhasebe
 • İstatistik

Bölümlerinin birinden mezun olmak

veya bu bölümlere ilişkin bilim dallarında yüksek lisans/doktora yapmış olmak 

 • 2 yıllık hizmet süresine sahip olmak (tercihen işletmecilik, dış ticaret, finans, muhasebe, Kamu İhale Mevzuatı ve satın alma alanlarında tecrübe sahibi olmak)

 

    6. Grup

   2

 • Üniversitelerin Sosyoloji Bölümünden mezun olanlar
 • Üniversitelerin Sosyal Antropoloji Bölümünden mezun olanlar
 • Sosyoloji disiplinlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olanlar
 • Sosyal Antropoloji Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olanlar
 • En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak ve TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin akademik yayın yapmış olmak.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 06.11.2015 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 164 Tandoğan/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

 

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu, 

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, 

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 12.11.2015 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça Yabancı Dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

 

 

 

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

BAŞVURU TARİHLERİ 

02-06 Kasım 2015

YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 

10 Kasım 2015

YABANCI DİL SINAVI 

12 Kasım 2015

MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 

13 Kasım 2015

MÜLAKAT SINAVI 

16-20 Kasım 2015

 

İrtibat Telefonları  0 312 939 70 75  – 70 76 

 

Sonraki Haber

TİKA’dan Tacikistan’da Türkçe Eğitimine Destek

TİKA’dan Tacikistan’da Türkçe Eğitimine Destek